bhasvic.ac.uk Review

TitletagDescriptiontaglanguage
Welcome to BHASVIC English
Alexarank
294437
Ip adress168.119.131.254Nameservermercury.bhasvic.ac.uk
ns3.ja.net
Status code200
robots.txt
 N/A
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 31 May 2023 04:44:10 GMT
Server: Apache
Location: https://www.bhasvic.ac.uk/
Content-Length: 234
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 31 May 2023 04:44:12 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/7.0.33
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IlVaYXhObVpkVlpzRmFnSTFRQmsrZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiYnFTUnBVdEE5bjhcL3JvNG9TRUR5cVU5amRHb2JmaldvMTZDSm1HNnV0cFV5R0gzNWNIb09yQ0FuVTZjNzZyY0VnVHVRM1RPdCs1bHlONVZ5d3AyWWl3PT0iLCJtYWMiOiI5NDE2OTdkYmIwM2Y3ZTYwOTY1Y2Y3MjE1NDFhNmJmMjg3ZDA0MjQzMjQzMGE5OTQ2YmYxMjRlNjBhNTVhYjFhIn0%3D; expires=Wed, 31-May-2023 06:44:12 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlM4ZTZnT3NIb3FKK2I4QjRnMHg4Y1E9PSIsInZhbHVlIjoieThSXC80a3Z0OXR2WE56XC9IamJOZkhEZjhJbkg3MWVXTXV0UndEUzBvekNsQk45VW9DRjloOE1sNG43YmRTQ244cUd6SHRuQ2ZRSTlSK2ZlejJ3S2F3QT09IiwibWFjIjoiNjkyYzRkMzNmYzM2NDViYTZiY2VhYTEwMjhkMGE1YTM3MTk4Y2I4YjlkYzhjYTY4MWM5NjQ4MjBkYzMyOWQxNiJ9; expires=Wed, 31-May-2023 06:44:12 GMT; Max-Age=7200; path=/; HttpOnly
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

iframe